یکی از مهمترین ماده های مغذی برای پرورش ماکیان  آب میباشد ، و از دو نظر مورد بررسی قرار میگیرد:

۱- کمیت: تامین میزان آب کافی برای گله از اهمیت زیادی برخوردار رمیباشد به صورتی که هر گونه نقصان در دریافت آب مصرفی ورقابت  برای دسترسی به آب ، به کاهش مصرف دان ختم میشود.

۲-کیفیت :

  • میکروارگانیسم ها
  • دما

دمای آب

تاثیر بر مصرف آب

کمتر از ۵ درجه

خیلی سرد ، کاهش دریافت آب توسط پرنده

بین ۱۸ تا ۲۱ درجه

مناسب برای مصرف طیور

بالا تر از ۳۰ درجه

خیلی گرم ، کاهش دریافت آب توسط پرنده

بالاتر از ۴۴ درجه

پرنده از خوردن سر باز میزند

  • PH  آب مصرفی مناسب برای طیور ۷بوده ،دریافت آب اسیدی یا قلیایی ، فشار مضاعفی را جهت حذف PH به بدن پرنده وارد میکند.
  •   سختی آب مناسب برای مصرف طیور باید سختی زیر ۵۰۰ داشته باشد.
  •   مواد جامد محلول در آب:اکر مواد جامد محلول در آب کمتر از ۱۰۰۰  باشد برای استفاده تمامی گونه های طیور مناسب بوده و اگر مواد جامد محلول در آب بین ۱۰۰۱تا ۲۹۹۹ باشد برای استفاده تمامی گونه های  طیور مناسب بوده است.