آزمایشگاه شرکت آویژه دارو ، به عنوان یکی از مراجع انجام آزمون های شیمیایی و میکروبی مرتبط با انواع نمونه های مواد غذایی بر اساس استانداردهای ملی و با رویکرد ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی و افزایش رضایت مندی مشتریان ، فعالیت های آزمون خود را به نحوی انجام می دهد که خواسته های مشتریان و سازمان ها و مراجعی که این آزمایشگاه را به رسمیت می شناسند ، برآورده شود.

آزمایشگاه آویژه دارو با بکارگیری نیروهای دارای صلاحیت ، با انگیزه و واجد شرایط ، استفاده از روش های آزمون مناسب ، بکارگیری تجهیزات مناسبی که توانایی برآورده سازی الزامات روش آزمون را داشته باشند و استقرار رویه های مناسب جهت کنترل کیفیت فعالیت های آزمون آزمایشگاه ، صحت و قابلیت اعتماد به آزمون های خود را اثبات کرده و تمامی مشتریان خود را از ارائه خدمات با کیفیت مطمئن می سازد.